AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej


Możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej w ZOL SPZOZ w Głuchołazach po zakończeniu finansowania ze środków projektu.

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2023 r. zakończyliśmy przyjmowanie pacjentów zgodnie z zakończeniem etapu rzeczowego realizacji projektu pn.:

Dzienny Dom Opieki Medycznej w ZOL SPZOZ w Głuchołazach” nr RPOP.08.01.00-16-0042/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , dotacji celowej Województwa Opolskiego oraz środków własnych.

W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 01 października 2021r. do 31 sierpnia  2023 r. wsparciem objęliśmy ponad 130 osób niesamodzielnych oraz ponad 80 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w opiece na osobą zależną. osiągającym tym samym założone w projekcie rezultaty.

Od dnia 01 września 2023r.  pobyt w DDOM jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Informujemy, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 31.08.2026 r. w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych – min. 10 osób). 

 W przypadku włączenia świadczeń realizowanych przez  DDOM do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ, pobyt w placówce ponowie będzie bezpłatny, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Osoby zainteresowane odpłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 77 4391 743 wew. 33 lub 40.

 

Do dnia 31.08.2023r.  DDOM  działał na poniższych zasadach:

Kto może skorzystać?

  • Kobiety i mężczyźni w szczególności powyżej 65 r. ż.,
  • ze skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) na poziomie 40-65 punktów,
  • K/M bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
  • K/M, którym w okresie ostatnich 12m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
  • Szczegółowe informacje do pobrania.

Projekt zapewnia bezpłatną:

  • opiekę lekarską, pielęgniarską,
  • rehabilitację i terapię zajęciową,
  • specjalistyczne konsultacje lekarskie,
  • badania diagnostyczne,
  • darmowe śniadania i obiady.

Projekt ,,DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH'' finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy

Dokumenty do pobrania:

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DDOM.doc

02 Załącznik do Regulaminu organizacyjnego DDOM ZASADY REKRUTACJI.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041