AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

SPOSÓB KIEROWANIA PACJENTÓW DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU PSYCHIATRYCZNYM


Do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu psychiatrycznym kwalifikują następujące jednostki chorobowe: F00-09, F20-29, F30-39, F70-79, o przewlekłym przebiegu.


Z wnioskiem ( załącznik nr 1 ) o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
Na podstawie wniosku lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego ( załącznik nr 3 ) .
Do wniosku załącza się:
– Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie ( załącznik nr 2 ).
– Skierowanie do szpitala psychiatrycznego zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 z późn.zm.) ( załącznik nr 5 ).


Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na dzielenie świadczenia.


Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów:
– decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego,
– kserokopii legitymacji emeryta-rencisty,
– zgody świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( załącznik nr 4 ).


W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
– postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
– postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
– zgoda sądu opiekuńczego na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym


Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr telefonu 77 4391847 lub 77 4391743 w godzinach od 7 00 do 14 30 .


Informacji udziela:
– Dyrektor Zakładu Jolanta Nowakowska
– Starszy referent ruchu chorych i statystyki medycznej Alicja Frys


Komplet w/w dokumentów należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3
załącznik nr 4

załącznik nr 5

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041