AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

SPOSÓB KIEROWANIA PACJENTÓW DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU OGÓLNYM


W zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym może przebywać chory wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.
Nie przyjmuje się chorych, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.


Przyjęcie do Zakładu następuje na podstawie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Z wnioskiem ( załącznik nr 1 ) o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
Na podstawie wniosku lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego ( załącznik nr 3 ) .
Do wniosku załącza się:
– Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie ( załącznik nr 2 ).
– Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (załącznik nr 5)


Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów:
– decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego,
– zgody świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( załącznik nr 4 ).
– kserokopii legitymacji emeryta-rencisty,


W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
– postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
– postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
– zgoda sądu opiekuńczego na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym


Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr telefonu 77 4391847 lub 77 4391743 w godzinach od 7 00 do 14 30 .


Informacji udziela:
– Dyrektor Zakładu Jolanta Nowakowska
– Starszy referent ruchu chorych i statystyki medycznej Alicja Frys


Komplet w/w dokumentów należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9


załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3
załącznik nr 4

załącznik nr 5

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041