AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ROZEZNANIE CENOWE NR 1/przebudowa pokoju chorych/2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ROZEZNANIE CENOWE NR  1/przebudowa pokoju chorych/2019

na usługę wykonania przebudowy pokoju chorych na korytarz łącznika i pokój chorych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Zakład Opiekuńczy –Leczniczy  Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach, uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert,  tj. w dniu 06.09.2019 godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 3 oferty złożone przez:

1. DCMED SP. Z O.O. Rafał Dębosz

ul. Wagonowa 10, Wrocław 53-609

Cena netto 5 695,00 zł

(słownie: .pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł.),

Cena brutto wynosi 7 004,85.zł

(słownie: Siedem tysięcy cztery zł 85/100)

 

2. IT-Site Krzysztof Adamus Krzysztof Adamus

Ul. Kosmonautów 4/8

41-303 Dąbrowa Górnicza

Cena netto  6500,00 zł

(słownie: sześć tysięcy pięćset zł.),

Cena brutto wynosi  7995,00 zł

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł.)

 

3. Laboratorium Diagnostyki Komputerowej GatorLAB Bartłomiej Nowak

Ul. powstańców Wielkopolskich 1

35-611 Rzeszów

 Cena netto  7967,48 zł

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  siedem zł  48/100 zł.),

Cena brutto wynosi  9800,00 zł

(słownie: dziewięć  tysięcy osiemset  zł.)

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający, jako najkorzystniejsza wybrał ofertę złożoną przez DCMED SP. Z O.O. Rafał Dębosz ul. Wagonowa 10, Wrocław 53-609

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041