AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja o rozstrzygnięciu - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019

Nazwa zamówienia: prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy  ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

Postępowanie w trybie zamówienia ofertowego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000  Euro.

 

1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do zakończenia budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej w dniu 10.01.2019.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń - w dniu: 10.01.2019 r.

Na stronie internetowej https://zol-glucholazy.pl/w dniu: 10.01.2019 r.

Na stronie internetowej BIP  Zakładu 10.01.2019 r.

4. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 18.01.2019 r.

5. Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęła 7ofert.

6. Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa, adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty

1

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX – Jan Laszczyński   ul. Kasztelana 6

53-021 Wrocław

16.01.2019 r.

36 285,00

2

Kabis Sp. z o.o.

Ul. Bielska 16,

42-200 Częstochowa

16.01.2019 r.

48 708,00

3

M5 Biuro obsługi inwestycji budowlanych Mateusz Sinicki  Osiedle Piastów 28/3

49-100 Niemodlin

17.01.2019 r.

36 000,00

4

ATB – BUD 2 Sp. z o.o.

Ul. armii Krajowej 7

45-071 Opole

18.01.2019 r.

godz. 08:10

14 169,60

5

Jadwiga Papst – Wojtas Projektowanie – Nadzór    pl. Wolności 4

 48-200 Prudnik

18.01.2019 r.

godz. 08:15

19 680,00

6

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

logo zakladu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2018