AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

NUMER UMOWY RPOP.10.01.01-16-0060/17-00


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W

RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

 

NAZWA PROJEKTU

„Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”

 

NUMER UMOWY RPOP.10.01.01-16-0060/17-00

 

OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020

10 - Inwestycje w infrastrukturę społeczną

 

DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

10.01 - Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

 

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

10.01.01 - Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

 

CEL TEMATYCZNY

09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY

9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

 

OPIS PROJEKTU

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane w ramach Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku podeszłego) dla województwa opolskiego

(WO). W społeczeństwie wzrasta zachorowanie na choroby otępienne i chorobę Alzheimera. W latach 2020–2029 dla grupy Choroba Alzheimera i inne otępienia prognozuje się w PL wzrost

zapadalności rejestrowanej. W roku 2020 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 44 377, a do 2029 r. wzrośnie do 55 425 (wzrost o 25%). Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne

prognozuje się, że w WO zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 21,44%. W celu wydłużenia funkcjonowania tych osób w środowisku domowym niezbędna jest rehabilitacja

pacjentów w celu poprawy ich funkcji poznawczych i zapobieganie szybkiemu postępowi choroby, poprawa i utrzymanie sprawności fizycznej. W ramach projektu zaplanowano przebudowę ze

zmianą sposobu użytkowania budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego SPZOZ w Głuchołazach oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu uruchomienia dziennego oddziału opieki i

rehabilitacji osób z zaburzeniami neurologicznymi wieku podeszłego, w tym osób niepełnosprawnych (ON) (Kod świadczenia NFZ 4712 - dzienny oddział psychogeriatryczny). Produkty: Liczba

obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt., Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem: 60 osoba/rok, Liczba wspartych podmiotów

leczniczych: 1 szt., Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 38000 PLN, Liczba innych podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne: 1

szt..

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020

 

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez ZOL SPZOZ w Głuchołazach na rzecz osób starszych, w tym ON w zakresie chorób neurologicznych. Cele bezpośrednie wnioskowanego projektu: - Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów ZOL SPZOZ, - Poprawa stanu zdrowia osób z chorobami neurologicznymi, -

Poprawa jakości życia osób z chorobami neurologicznymi oraz poprawa jakości życia członków ich rodzin, - Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad os. starszymi,

w tym os. z niepełnosprawnościami, - Zwiększenie ilości oferowanych świadczeń, - Ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych, - Wzrost kompleksowości świadczonych usług

medycznych, - Adaptacja i nadanie nowych funkcji nieużytkowanej infrastrukturze ZOL SPZOZ w Głuchołazach. Cele projektu są ze sobą logicznie powiązane i mają względem siebie uzupełniający charakter. Realizacja projektu poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjnych, remontowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia przyczyni się do poprawy wizerunku Zakładu, ale tez służby zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług, poszerzony zostanie katalog oferowanych usług. Dzięki utworzeniu nowego oddziału proces leczenia będzie miał kompleksowy charakter-przejście z leczenia szpitalnego, do rehabilitacji dziennej i docelowo przystosowanie pacjenta do życia w warunkach domowych. Utworzenie oddziału ma też na celu ułatwienie dostępu pacjentom do leczenia, ponieważ jedyny oddział o identycznym charakterze znajduje się w Opolu - 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dzięki realizacji projektu zostanie zrealizowany cel wyznaczony dla X Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę społeczną -cel szczegółowy 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu. Celem projektu jest poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym ON. Cele ogólne, które zostaną osiągnięte w ramach projektu, przedstawione zostały w tabeli powyżej. Ponadto projekt realizuje cele Strategii ochrony zdrowia WO 2014-2020: - cel strategiczny 4.3.1 Opieka nad osobami starszymi, cel operacyjny Rozwój kompleksowej opieki geriatrycznej. Realizowany projekt pozwoli wdrożyć następujące korzyści społeczno-gospodarcze: • Wzrost dostępności usług medycznych, •Poszerzenie katalogu świadczonych usług, • Zapewnienie kompleksowości realizacji usług medycznych w ramach jednej jednostki, • Większy komfort leczenia, • Poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania pacjentów w warunkach domowych, • Wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, • Wzrost zaufania społeczeństwa wobec jednostek ochrony zdrowia, •Konkurencyjna oferta usług medycznych, • Poprawa wizerunku ZOL SPZOZ w Głuchołazach, • Unowocześnienie infrastruktury ZOL SPZOZ w Głuchołazach, • Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych • Wzrost zatrudnienia. Cele zostały nakreślone w oparciu o analizę potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego (S-G), w szczególności uwzględniając potrzeby pacjentów, w podeszłym wieku i ON, potrzeby sprzętowe, warunki lokalowe. Dzięki temu oddziaływanie projektu uwzględnia najbardziej pożądane efekty zmiany. Cele projektu jasno wskazują, jakie korzyści S-G zostaną osiągnięte wskutek projektu, są ze sobą logicznie powiązane, uwzględniają wszystkie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie skutki społeczno-ekonomiczne, w sposób niepodważalny uzasadniają wartość korzyści względem poniesionych kosztów. Rezultaty: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 5 EPC, Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)- kobiety: 4 EPC, Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 EPC, Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 1544 osoby.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041