AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół z otwarcia ofert z dnia 06.04.2017r. ZP – 1/01/2017r.


ZP – 1/01/2017r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 06.04.2017r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze.

Pakiet nr III – Leki wydzielone.  Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości :  Pakiet I – 110 000 zł netto   , Pakiet II –  42 000 zł netto, Pakiet III – 17 300 zł netto

W terminie złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 Pakiet nr III – na wartość 11  776,88 zł, termin dostawy 48h, złożona przez Konsorcjum: Lider: Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Konsorcjant: Nettle Pharma Services Sp.zoo

Oferta Nr 2 Pakiet nr II – na wartość 42 962,83 zł brutto, termin dostawy 48 h złożona przez  Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12 – 230 Biała Piska

Oferta Nr 3 Pakiet Nr I – na wartość 115 447,46 zł, termin dostawy 48h,  złożona przez  Farmacol S.A. 40 – 541 Katowice ul. Rzepakowa 2.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041