AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zapytanie ofertowe nr – 1/10.1.1./2018 z dnia 18.05.2018r.

W postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020”.

Projekt: „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” .

Zakład Opiekuńczy –Leczniczy  Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach, uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert,  tj. w dniu 28.05.2018 godz. 9:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 2 oferty złożone przez:

  1. SEMPER PAWER ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn na wartość 75 000zł.
  2. ZAGA s.c. ul. Horoszkiewicza 6/a lok. 102, 45-301 Opole na wartość 70 000zł.

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający, jako najkorzystniejsza wybrał ofertę złożoną przez ZAGA s.c. ul. Horoszkiewicza 6/a lok. 102, 45-301 Opole.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041