AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022.

Znak sprawy:  TP  - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający informuje, że:

1.Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:

      część 1: 172 546,80 PLN  brutto,

      część 2: 51 818,80 PLN brutto,

      część 3: 26 188,30 PLN brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U  z 2021r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

2. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta Nr 1

Pakiet Nr I - Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

na wartość 178 273,96 zł brutto, termin dostawy 24h od złożenia zamówienia,

Pakiet nr II - Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze

na wartość 47 807,84 zł brutto, termin dostawy 24 h od złożenia zamówienia,

złożona przez  Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041