AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygniecie Zapytanie ofertowe 1/transport DDOM/UE/2021

Głuchołazy, 07.12.2021r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe 1/transport DDOM/UE/2021

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób z miejsca zamieszkania w obrębie gminy Głuchołazy, do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy oraz odwiezienie tych osób z DDOM do miejsca zamieszkania.

Dotyczy:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

- Działanie 08.01 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

-  Projektu nr RPOP.08.01.00-16-0042/19-00  pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ

W GŁUCHOŁAZACH”

-  Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. Wartość zamówienia

Kwota, 65 088 zł brutto za cały okres umowy.

3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Brutto 65 088 zł.

4. Data zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 24.11.2021r. 

5. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty.

lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punkty

1

HAPPY PLUS Sp. z o.o., ul. Góra Świętej Anny 1A, 48-340 Głuchołazy.

51 240,00

100

2

Agencja Turystyczno Przewozowa  Lew-Trans Bartłomiej Lewandowski, ul. Plac Zamkowy 2, 48-200 Prudnik.

108 864,00

47,07

6. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez HAPPY PLUS    Sp. z o.o., ul. Góra Świętej Anny 1A, 48-340 Głuchołazy jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu  ofertowym.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041