AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert Zapytanie Ofertowe nr1/transport DDOM/UE/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 01.12.2021r. o godzinie 11:01 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na usługę transportu osób z miejsca zamieszkania w obrębie gminy Głuchołazy, do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy oraz odwiezienie tych osób z DDOM do miejsca zamieszkania.

Dotyczy:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

- Działanie 08.01 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

-  Projektu nr RPOP.08.01.00-16-0042/19-00  pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH”

-  Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Znak sprawy Zapytanie ofertowe nr 1/transport DDOM/UE/2021

W terminie składania ofert  tj. 01.12.2021r. o godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty,

Oferta nr 1 na wartość  51 240,00 zł brutto, złożona przez  HAPPY PLUS Sp. z o.o., ul. Góra Świętej Anny 1A, 48-340 Głuchołazy.

Oferta nr 2 na wartość  108 864,00 zł brutto, złożona przez Agencję Turystyczno Przewozową  Lew-Trans Bartłomiej Lewandowski, ul. Plac Zamkowy 2, 48-200 Prudnik.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041