AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygniecie - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /dostawa pieczywa /2021

Znak sprawy : ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /dostawa pieczywa /2021

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pieczywa dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach. 

2. Termin

Zakończenie realizacji umowy: 31.10.2022r.

3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

brutto 32 550 zł (słownie: Trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt. zł)

4. Data zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 28.10.2021r.

5. W wymaganym terminie tj. 02.11.2021r godz. 10: 00 wpłynęły 1oferta.

6.  W trakcie badania oferty w załączniku nr 2 asortymentowo – cenowym, stwierdzono oczywista omyłkę pisarską polegającą na błędnie zsumowanej kwocie brutto poszczególnych pozycji. Kwoty netto i brutto poszczególnych pozycji oferty są prawidłowe . Omyłka skutkuje w konsekwencji błędną kwotą brutto oferty podaną w załączniku nr 1 -  oferta.

Kwota brutto wpisana w ofercie 31 596,00 zł poprawiona na 31 783,50 zł

lp

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria

Punkty

1

Piekarnia Adrianna Suchanek, Sylwester Suchanek S.C.           48-303 Nysa  Plac Staromiejski  7

31 783,50

-

100

6. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Piekarnia Adrianna Suchanek, Sylwester Suchanek S.C. 48-303 Nysa  Plac Staromiejski  7,  jako najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu  ofertowym i mieszczącą się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia