AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

NUMER UMOWY RPOP.08.01.00-16-0042/19

NAZWA PROJEKTU:  DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH

NUMER UMOWY RPOP.08.01.00-16-0042/19

CEL TEMATYCZNY: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

PRIORYTET INWESTYCYJNY Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 800 458,92zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 403 878,82zł

OPIS PROJEKTU  W ramach projektu zaplanowano rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie utworzenia i wsparcia działalności nowego dziennego domu opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący.

CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW

Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad osobami zależnymi mana celu zapobieganie umieszczaniu tych osób w zakładach stacjonarnych. Aby zapobiec deficytom na opolskim rynku usług zdrowotnych WN zaplanował objęcie wsparciem w postaci : opieki medyczną w zastępstwie za opiekunów faktycznych; zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie transportu, szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz kadry medycznej, zwiększenie dostępności do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Głównym celem projektem jest: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla starszych osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele ogólne, które zostaną osiągnięte w ramach projektu:

  • Rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych oraz rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez utworzenie,
  • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych dzięki wsparciu wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego,
  • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
  • zwiększenie dostępności doświadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych poprzez zapewnienie transporu z i do DDOM,
  • Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie,
  • zapewnienie dziennej opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041