AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach.  Znak sprawy:  TP  - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021.

Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze.

Pakiet nr III – Leki wydzielone.  Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

Identyfikator postępowania E51772AD-A6CD-4EF6-A747-199EF6C6B37D

 

I. Działając na podstawie 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

Zamawiający - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejsze  oferty:

Pakiet nr I – Leki.           

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 55-040 Wrocław

Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego.       

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 55-040 Wrocław

Pakiet nr III – Leki wydzielone.

Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta

 

UZASADNIENIE:

Oferta najkorzystniejsza w pakiecie I i pakiecie II  spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i w toku oceny ofert otrzymały największą ilość punktów.

 

II. Na podstawie kryteriów oceny ofert, złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

logo zakladu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2018

lp

Pakiet nr i nazwa

Nazwa Oferenta

Cena oferty

Pkt

Termin dostawy

Pkt

 

Suma Pkt.

 

1

Pakiet nr I – Leki.

Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 55-040 Wrocław

139 776,34 zł

70

24h

30

100

2

Pakiet nr I – Leki.

Neuca SA, ul. Forteczna 35-37,

 87 – 100 Toruń

162200,05 zł

60,32

24h

30

90,32

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego.

Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 55-040 Wrocław

48 448,88 zł

70

24h

30

100

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pakiet nr III – Leki wydzielone.