AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021.

Znak sprawy:  TP  - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2021.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach.  Identyfikator postępowania E51772AD-A6CD-4EF6-A747-199EF6C6B37D

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 241 817,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta Nr 1

Pakiet Nr I - Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

na wartość 139 776,34 zł brutto, termin dostawy 24h od złożenia zamówienia,

Pakiet nr II - Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze

na wartość 48 448,88 zł brutto, termin dostawy 24 h od złożenia zamówienia,

złożona przez  Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 55-040 Wrocław

 

Oferta Nr 2

Pakiet nr I   Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

 na wartość 162 200,05 zł brutto, termin dostawy 24h od złożenia zamówienia,

złożoną przez  Neuca SA, ul. Forteczna 35-37,  87 – 100 Toruń

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041