AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

                             Głuchołazy 11.12.2020r.

Dotyczy  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy PN – 1/rękawice jednorazowego użytku/2020 na dostawę rękawic jednorazowych dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Zamawiający, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),  unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

W postępowaniu w wymaganym terminie nie została złożona żadna oferta.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041