AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne

DYREKTOR

 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

 

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 z późn. zm) w związku z art. 140 i nast. ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510 z późn. zm.)

ogłasza  Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie:

Postępowanie nr KO/ŚZ/1/2019r  - Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,

Postępowanie nr KO/ŚZ/2/2019r - Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,

 Postępowanie nr KO/ŚZ/3/2019r - Wykonywania badań diagnostycznych RTG.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2019 r. do dnia  31.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl  lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 04.03.2019 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

Pliki do pobrania:

bad.labor.2019.doc
badania rtg 2019.doc
konsultacje medyczne 2019.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041