AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019 na świadczenie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy        ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

ZAPYTANIE OFERTOWE- inspektor nadzoru.pdf
ZAł. 1 do ZAPYTANIA.pdf
ZAŁ.2 wzór umowy.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041