AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres do 30.06.2020r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy
działając na podstawie przepisu
Ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Å›wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Å›rodków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres do 30.06.2020r.

 

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenie:

- udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego

psychiatrycznego

-udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

-świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

 

Uwagi wstępne:

Ze szczegółowymi warunkami Konkursu Ofert można siÄ™ zapoznać  w siedzibie UdzielajÄ…cego zamówienie od godziny 7.00 do 14.35 lub na stronie internetowej https://zol-glucholazy.pl/ gdzie można otrzymać wszelkie informacje, materiaÅ‚y, obowiÄ…zujÄ…ce formularze ofert i projekt umowy. Informacji o konkursie udziela Pani Jolanta Nowakowska – Dyrektor ZakÅ‚adu  nr tel. 77 4391743. Strony sÄ… zwiÄ…zane z ofertÄ… do 30 dni od upÅ‚ywu terminu skÅ‚adania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłaszania konkursu ofert, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzania konkursu można składać u Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od dnia 01.01.2019 roku.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne" w siedzibie Zakładu do dnia 21.12.2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert: nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 13.10 w siedzibie Udzielającego zamówienia .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania: 

Swiadczenia medyczne 2018.zip

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041