AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

NUMER UMOWY RPOP.10.03.00-16-0014/17

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 –
2020NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w
Głuchołazach


NUMER UMOWY RPOP.10.03.00-16-0014/17


CEL TEMATYCZNY Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych


PRIORYTET INWESTYCYJNY Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, ewłączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia


CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 417 138,51 zł


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 354 567,73 zł


OPIS PROJEKTU Realizacja projektu zakłada stworzenie infrastruktury teleinformatycznej wraz z
osprzętem umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie co najmniej
regionalnym oraz upowszechnianiu stosowania technik ICT. Wprowadzone zostaną e-usług
umożliwiających udostępnianie EDM.


CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020

Dzięki wdrożeniu
e-usług publicznych w ZOL SPZOZ Głuchołazy zostanie zrealizowany cel wyznaczony dla X Osi Priorytetowej RPO WO 2014-
2020 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, cel
szczegółowy 4 Działania 10.3 – Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.
Celem projektu jest rozwój e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia służących polepszeniu jakości życia
mieszkańców województwa opolskiego, w tym udostępnienie ich pracownikom ZOL SPZOZ Głuchołazy, Instytucjom
współpracującym, pacjentom i członkom ich rodzin.
Cele ogólne, które zostaną osiągnięte w ramach projektu:
•Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych
technologii teleinformatycznych, w tym poprawę dostępu do informacji medycznej obywateli Opolszczyzny,
•Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności województwa opolskiego,
•Podniesienie jakości życia mieszkańców woj. opolskiego dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług
medycznych,
•Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
•Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia,
•Zwiększenie dostępności do usług dla obywateli, •Usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na
poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym,
•Poprawa jakości i ciągłości usług świadczonych obywatelom,
•Podniesienie bezpieczeństwa gromadzonych danych,
•Wzrost innowacyjności Instytucji Realizowany projekt pozwoli wdrożyć następujące korzyści społeczno-gospodarcze:
•Dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania,
•Oszczędność czasu lekarzy i pacjentów, •Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
•Bezpieczne przechowywanie danych medycznych, •Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia obywateli dzięki możliwości
szybkiej reakcji na zagrożenia,
•Skuteczniejsze leczenie dzięki bieżącej aktualizacji danych medycznych w karcie pacjenta,
•Zwiększenie efektywności przetwarzania informacji,
•Interoperacyjność systemów informatycznych w ochronie zdrowia,
•Wzrost zaufania społeczeństwa wobec jednostek ochrony zdrowia,
•Wzrost konkurencyjności jednostki medycznej (WN),
•Korzystne warunki pracy osób zatrudnionych w ZOL SPZOZ Głuchołazy,
•Poprawa wizerunku ZOL SPZOZ Głuchołazy,
•Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Obecny rozwój cywilizacyjny wymusza wykorzystanie w coraz większym
stopniu z narzędzi ICT w przestrzeni publicznej i prywatnej.
Konsekwencją upowszechnienia dostępu do Internetu jest zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Dodatkowo powstające zasoby multimedialne
wymuszają
wdrożenie nowoczesnej technologii pozwalającej na szybki i sprawny ich przekaz. Projekt koresponduje z priorytetami i
celami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Policy papier
dla ochrony zdrowia.
Główne założenia projektu wpisują się funkcjonalnie w zakres krajowego projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia,
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych"(P1) i ma na celu wdrożenie systemu EDM, który
będzie umożliwiał zarówno Wnioskodawcy jak i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o
zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia. Niewystarczające zasoby infrastrukturalne i sprzętowe względem ogólnopolskiej Platformy P1 są główną przyczyną
generująca potrzebę realizacji niniejszego projektu. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe spełnienie standardów
interoperacyjności dla Systemu P1. Działająca obecnie sieć strukturalna jest niekompletna (brak opcji telemonitoringu),
sprzęt przestarzały, niekompletny.
Dzięki wdrożeniu e-usług wzrośnie stopień dostępności do usług medycznych, wpłynie to zwłaszcza na wyrównania szans
dla ludzi mieszkających na obszarach wiejskich, w których jest bardzo ograniczony dostęp do komunikacji publicznej.
Portal umożliwi załatwienie niezbędnych formalności na odległość co pozwoli zaoszczędzić czas i środki finansowe oraz
pozwoli uniknąć problemów wynikających z braku mobilności. Ponadto wdrażany system będzie uwzględniał ograniczenia
os. o różnym stopniu niepełnosprawności oraz możliwości seniorów.
WN zakłada zainstalowanie „stron dostępnych” wg Wytycznych WCAG 2.0 aby były one dostępne dla wszystkich
internautów. Rezultaty realizacji projektu: Liczba osób korzystających z usług on-line - 40.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041