AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/PROMOCJA/2018 na usługę opracowania materiałów promocyjnych, w tym publikacji ogłoszeń w prasie

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
Działanie 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu”
    
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9 (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza procedurę rozeznania rynku na udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej X Integracja społeczna Działanie 10.1.1– Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Treść zapytania

rozeznanie cenowe.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041