AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytania do postępowania TP - NR 1/pranie/2022

Dot. postępowania usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania, POSTĘPOWANIE NR: TP  - NR 1/pranie/2022 wpłynęły zapytania.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dot. SWZ pkt 5. 4): Czy Zamawiający dopuszcza dostawy czystej i odbiór brudnej bielizny w godzinach popołudniowych, tj 14-19? Takie rozwiązanie nie zakłóca pracy personelu a także w przypadku np. awarii samochodu nie wpływa na pracę placówki ponieważ czyste pranie bez względu na okoliczności jest w szpitalu na godzinę 6.00.

Odpowiedz:  Nie - dostawy czystej i odbiór brudnej bielizny zgodnie z SWZ

Dot. SWZ pkt 14.1: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ wg aktualnego brzmienia SWZ wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 grudnia 2022, tj. do dnia składania ofert? Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą pzp Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty.

Odpowiedz:  Termin związania ofertą do dnia 26.01.2023r.

Dot. wzoru umowy:

1.   Czy Zamawiający dopuści przewóz asortymentu zaakceptowany przez PIS w której jeden samochód bez podziału na strefy dostarcza czystą bieliznę a po dostawie odbiera brudną? Samochód jest każdorazowo myty i dezynfekowany po transporcie brudnym.

Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 8 ust. 1 do 10% lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedz - Nie