AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Znak sprawy: ZO - 1/ odbiór odpadów komunalnych /2022

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na odbiór odpadów komunalnych  z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

Zamawiający:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej            
ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy

http://zol-glucholazy.pl/

E-mail: zol-gl@wp.pl

Telefon/fax 77 4391743 , godziny pracy: 7:00 – 14:25

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 Zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych w ilościach według posiadanych na dzień złożenia zapytania ilości plemników:

Pojemnik 120 L – szkło                            szt. 1

Pojemnik 1100L – zmieszane                   szt. 6                                                          

Pojemnik  240L   - suche                          szt. 1                                                        

Pojemnik 1100L – suche, papier              szt. 1                                                          

Pojemnik 240L – na plastiki                    szt. 1

 

Częstotliwość  wywozu  odpadów  zmieszanych                         -   raz  w  tygodniu

Częstotliwość  wywozu  odpadów suchych i plastików               - dwa  razy  w  miesiącu

Ilość  zatrudnionych  pracowników                           52

Ilość  osób  przebywających  w  ZOL (pacjentów)   79

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wywóz odpadów

od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

III. Sposób przygotowania i złożenia oferty

  1. Ofertę należy sporządzić na druku własnym.
  2. W ofercie należy podać cenę z rozbiciem na 1 miesiąc i cały okres trwania usługi.
  3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Cena ma być wyrażona w PLN brutto z uwzględnieniem należytego podatku VAT i taką zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2022 r. godz.10.00 za pośrednictwem:  poczty, e-maila: zol-gl@wp.pl

IV.  Ocena ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena oferty brutto z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego – znaczenie 100%.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów: telefonicznie bądź e-mailem.

VI. Warunki płatności:

Płatność przelewem w  terminem płatności 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury miesięcznej po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

VII. Dodatkowe informacje: osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjno – gospodarczy Zygmunt Frąckowiak tel. 774391743 w dniach poniedziałek, środa, piątek w godz:  7,00 – 14,00.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041