AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr KO/ŚM/1//2022

Protokół Komisji Konkursowej z dnia 13.06.2022r.

KONKURSU OFERT Nr  KO/ŚM/1//2022

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 5 / 2022

Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z dnia  20 maja  2022 r. w składzie:

Przewodniczący:

1.         Tomasz Rudnicki

Członkowie;

1.         Katarzyna Dec

2.         Halina Grubiak

3.         Alicja Frys

na posiedzeniu w dniu   13.06.2020r. o godzinie 12:00   dokonała rozstrzygnięcia     postępowaniu   o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert na:

 

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

3. Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia konkursu.

Członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ze składu komisji.

W terminie tj. do dnia 10.06.2022r. godz. 11:00  złożono 4 oferty, w tym:

I. 2 oferty na zakres „Udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo” złożone przez:

1. Prywatna Praktyka Lekarska Małgorzata Ostrowska, ul. Konstytucji 3 – go Maja 11/5,

48 – 340 Głuchołazy.

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bernadeta Mandyna, ul. Ornowskiego 7,  48-340 Głuchołazy.

II. 1 oferta na zakres „Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” złożoną przez:

Prywatna Praktyka Lekarska Renata Orłowska – Kałuża, 48-340 Konradów Kolonia Kaszubska  8K,

III. 1 ofertę na zakres „Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy” złożoną przez:

SAD – MED Prywatny Gabinet Lekarski Ryszard Sadowski, ul. Gen. Andersa 2/2, 48-340 Głuchołazy.

Wszystkie oferty spełniają warunkom konkursu.

Do komisji nie wpłynęły wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów.

Jako najkorzystniejsze oferty Komisja Konkursowa wskazuje:

na zakres:

Udzielania świadczeń zdrowotnych specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych w wymiarze 28 godzin tygodniowo złożone przez:

1. Prywatna Praktyka Lekarska Małgorzata Ostrowska, ul. Konstytucji 3 – go Maja 11/5,

48 – 340 Głuchołazy,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bernadeta Mandyna, ul. Ornowskiego 7,  48-340 Głuchołazy.

na zakres:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” złożoną przez:

Prywatna Praktyka Lekarska Renata Orłowska – Kałuża, 48-340 Konradów Kolonia Kaszubska  8K,

na zakres:

Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy” złożoną przez:

SAD – MED Prywatny Gabinet Lekarski Ryszard Sadowski, ul. Gen. Andersa 2/2, 48-340 Głuchołazy.

Żaden członek Komisji konkursowej nie złożył odrębnego stanowiska odnośnie wyboru.

Po odczytaniu protokołu zakończono posiedzenie.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041