AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Umowa nr COVID-19.02.08.1

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Umowa nr COVID-19.02.08.1

zawarta pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu z siedzibą: ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole,

a

Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głuchołazach (kod pocztowy 48-340 Głuchołazy), przy ul. Parkowej 9.

CEL:

Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń  

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Łączna wysokość grantu wynosi: 232 453,86 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote  86/100), na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Jest finansowana z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich,

b) ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji Projektu:

od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041