AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2021r.

w postępowaniu prowadzonym w trybie „Konkursu Ofert” na:

KO/ŚM/1/2021r.  -   Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,

KO/ŚM/2/2021r. –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,

KO/ŚM/3/2021r. -    Wykonywania badań diagnostycznych RTG,

dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Adres: ul. Parkowa 9,  48-340 Głuchołazy, REGON   010649626, NIP   753-19-74-827,

powołanej Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Zakładu dnia  08.03.2021 r. w składzie:

1.      Przewodniczący – Tomasz Rudnicki,

2.      Członek – Alicja Frys

3.      Sekretarz – Halina Grubiak

I .Termin składania ofert – 19.03.2021r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert – odbyło się w dniu - 19.03.2021r. do godz. 09:05 w siedzibie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Z posiedzenia komisji konkursowej z otwarcia ofert sporządzono protokół nr 1.

 

II. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach.

Wymagane warunki udziału w postępowaniach spełnia 4 oferentów.

 

III. Oferenci wykluczeni.

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

 

IV. Oferty odrzucone

Odrzucono 0 ofert.

V. Najkorzystniejsza oferta

KO/ŚM/1/2021r. –    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych: ( złożono 2 ofert)

1. SYNEVO Sp. z o.o. 04 – 158 Warszawa, ul Zamieniecka 80/401.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16

 

Oferta z najkorzystniejsza  złożona przez:

SYNEVO Sp. z o.o. 04 – 158 Warszawa, ul Zamieniecka 80/401.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta o najniższej cenie. W załączeniu tabela z sumaryczną wyceną badań..

Lp.

Kryterium

Oferent I - Synevo Sp. z o.o. Cena/pkt

Oferent II –   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ  Cena/pkt

1

Sumaryczna wartość  badań.  Brutto

186,30 zł     pkt 95

643 zł     pkt 27,52

2

Czas oczekiwania na wynik większości badań.

24h       5 pkt.

24 h         5 pkt

 

 

Razem 100 pkt

 Razem 32,52

 KO/ŚM/2/2021r. -    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych: ( złożono 3 oferty)

z zakresu neurologii

-      Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Owczarek, 48 - 300 Jędrzychów, ul. Kolibrowa 19.

 

 z zakresu psychiatrii

-    Prywatna Praktyka Lekarska Psychiatra lek. Renata Orłowska - Kałuża, 48 - 340 Głuchołazy,  Konradów, Kolonia Kaszubska 8k.

 

z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii i okulistyki.

-   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy,  ul. Skłodowskiej 16.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferenci złożyli po jednej ofercie na każdy zakres.

 

KO/ŚM/3/2021r.  -   Wykonywania badań diagnostycznych RTG ( złożono 1 ofertę)

 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy,  ul. Skłodowskiej 16

 

Uzasadnienie wyboru

Złożono tylko 1 ofertę.