AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w okresie 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2023 r.

DYREKTOR

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Zarządzeniem nr   7 / 2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 26  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm. ) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)

ogłasza  Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie:

Postępowanie nr KO/ŚZ/1/2021r  - Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,

Postępowanie nr KO/ŚZ/2/2021r - Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,

 Postępowanie nr KO/ŚZ/3/2021r - Wykonywania badań diagnostycznych RTG.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia  01.04.2021 r. do dnia  31.03.2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl  lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zol – gl@wp.pl w terminie do dnia 19.03.2021 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 19.03.2021 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

Pliki do pobrania:

badania laboratoryjne 2021.doc

konsultacje medyczne 2021.doc  

badania rtg 2021.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041