AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Umowa nr COVID.19.08.0004

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Umowa nr COVID.19.08.0004

zawarta pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu z siedzibą: ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole,

a

Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głuchołazach (kod pocztowy 48-340 Głuchołazy), przy ul. Parkowej 9.

CEL:

Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu na podstawie

zarządzenia Prezesa NFZ zarządzenie nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” zmienione Zarządzeniem nr 129/2020/DEF z dnia 20 sierpnia 2020 r, Zarządzeniem 141/2020/DEF z dnia 11 września 2020 r.

 

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Łączna wysokość grantu wynosi: 240 357,65 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 65/100), z tego:

część A grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników,

część B grantu na zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Jest finansowana z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich,

b) ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji Projektu:

od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041