AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedzi na pytania do przetargu Nr postępowania: PN-1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. udzielamy zbiorczej odpowiedzi ..

PAKIET NR II – materiały opatrunkowe

1.         Poz. nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz emulsji do ciała przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedz - Tak

2.         Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych zamiast foliowych?

Odpowiedz - Tak

3.         Poz. nr 6, 32 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy bawełnianej 13 nitkowej jałowej zamiast niejałowej?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z całości pakietu II do odrębnej części zamówienia.

Odpowiedz - Tak

4.         Poz. nr 9, 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów włókninowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „ wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego  w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

Odpowiedz - Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów włókninowych niejałowych. W związku z powyższym wprowadza zmiany postanowień umowy poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego  w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

5.         Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej, tkanej z zapinką, pakowanej pojedynczo w rozmiarze 10cm x 5m?

Odpowiedz - Tak

6.         Poz. nr 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego z pianki poliuretanowej, wyposażonego w warstwę hydrożelu?

Odpowiedz - Tak

7.         Poz. nr 23 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem o całkowitej długości 1 m, nie dzielonego na odcinki? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedz - Tak

8.         Poz. nr 24, 27- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek oraz śliniaków sklasyfikowanych przez producenta jako wyroby higieniczne i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedz - Tak

9.         Poz. nr 3, 4, 30 - Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia.

Odpowiedz – Zamawiający wyraża zgodę – wydziela pozycję 3, 4, 30 do odrębnej części zamówienia.

Pakiet nr III,

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m2, wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem oraz gumki z tyłu w pasie, nadgarstkach i kostkach, suwak zakryty samoprzylepną patką oraz ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakrytymi taśmą?

Odpowiedz – Tak 

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch barierowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z dwoma trokami wszytymi w okolicy pasa oraz zapięciem typu rzep w okolicy karku?

Odpowiedz - Tak

PROJEKT UMOWY

1.         § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedz – Zamawiający nie wyraża zgody

2.         § 6, ust. 3 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% niezrealizowanej części umowy

Odpowiedz – Zamawiający nie wyraża zgody

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041