AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nr KO/SM/1/2020 na okres od 1.07.2020r. do 30.06.2022r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy działając na podstawie przepisu
art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póżn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.07.2020r. do 30.06.2022r.

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenie:

- udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego

psychiatrycznego

-udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

-świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

 

Uwagi wstępne:

Ze szczegółowymi warunkami Konkursu Ofert można się zapoznać  w siedzibie Udzielającego zamówienie od godziny 7.00 do 14.35 lub na stronie internetowej https://zol-glucholazy.pl/ gdzie można otrzymać wszelkie informacje, materiały, obowiązujące formularze ofert i projekt umowy. Informacji o konkursie udziela Pani Jolanta Nowakowska – Dyrektor Zakładu  nr tel. 77 4391743. Strony są związane z ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłaszania konkursu ofert, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzania konkursu można składać u Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od dnia 01.07.2020 roku.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne" w siedzibie Zakładu do dnia 10.06.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 10.06.2020 r. o godz. 11:05

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych .rar

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041