AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Ochrona danych osobowych


Inspektor ochrony danych

Mariusz Karmelita

e-mail: iod@zol-glucholazy.pl

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych
dotycząca udzielania świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, tel.: 77 4391743.

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zol-glucholazy.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmom i instytucjom świadczącym usługi w zakresie: badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, specjalistycznych konsultacji medycznych, transportu medycznego,  producentom oraz firmom serwisującym oprogramowanie wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat lub 30 lat
  w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu pacjenta na skutek zatrucia lub uszkodzenia ciała, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie świadczenia zdrowotnego.
   
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041