AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

O nas


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Głuchołazach mieści się w części zdrojowej miasta. Graniczy z parkiem krajobrazowym i kompleksem leśnym wchodzącym  w skład Gór Opawskich.
Zakład  rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku po przekształceniu z Kolejowego Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zakład działa na podstawie:

 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)  oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst  jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 159),
 3. Statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 4. innych przepisów, dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zakład jest Województwo Opolskie.

Działalność medyczna odbywa się na trzech kondygnacjach budynku. Na parterze zajmują się: gabinet fizjoterapii, gabinet psychologa, dział farmacji, kaplica oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszymi i drugim  piętrze usytuowane są oddziały chorych. Swobodne poruszanie między  kondygnacjami budynku oraz wyjście na zewnątrz budynku  zapewnia winda szpitalna. Budynek, pomieszczenia  i urządzenia znajdujące się w Zakładzie spełniają wymogi, jakim powinny  odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Aktualnie działalność medyczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  realizowana jest w zakresie opieki stacjonarnej długoterminowej na dwóch oddziałach:

 • oddział opiekuńczo-leczniczy o  profilu ogólnym – 43 łóżka
 • oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym- 36 łóżek

Opłatę za pobyt w Zakładzie ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ( art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Świadczenia udzielane są w zakresie:

 • prowadzenia pełnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej
 • prowadzenia opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie,
 • prowadzenia leczenia farmakologicznego, dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta,
 • wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenia psychoterapii,
 • prowadzenia terapii zajęciowej,
 • realizowania programów rehabilitacyjnych,
 • zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych.

Usługi zdrowotne w opisanym wyżej zakresie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny:

 • lekarze specjaliści,
 • pielęgniarki posiadające dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w specjalistycznej opiece długoterminowej,
 • opiekunowie medyczni,
 • fizjoterapeuci,
 • psychologowie,
 • terapeuci zajęciowi.

Dbamy, aby każdy korzystający z naszych usług był zadowolony z warunków pobytu oraz ze sposobu świadczenia całościowej opieki.

Pozyskiwanie zaufania pacjentów i ich rodzin realizujemy poprzez świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, stosowanie określonych procedur i instrukcji a także ciągłe doskonalenie jakości wykonywanych świadczeń.


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041