AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych 2013


DYREKTOR

 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.217 )

 ogłasza  KONKURS OFERTna przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie:


-udzielania świadczeń zdrowotnych przez  2 lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych lub lekarzy  w trakcie specjalizacji każdy w wymiarze 22 godziny tygodniowo, w tym :
    -w wymiarze 17 godzin 35 minut tygodniowo na rzecz pacjentów  Oddziału opiekuńczo-leczniczego,
    -w wymiarze 4 godzin 25 minut tygodniowo na rzecz pacjentów  Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego,
– udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji.
-świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.


Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 lipca  2013 r. do dnia   30 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz Formularz ofertowy i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Zakładu http://www.zol-glucholazy.pl lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 23.05.2013 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 23.05.2013 r. o godz. 11:05

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi w terminie 6 dni od otwarcia ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041