AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na usługi transportu medycznego


Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Ogłasza zapytanie o cenę na  wykonywanie usług transportu medycznego dla  pacjentów  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ. w Głuchołazach.

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2017 r. do dnia  31.03.2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl  lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na usługi transportu medycznego” w terminie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 09:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 15.03.2017 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Za mawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

Otwórz/pobierz –   Konkurs ofert na transport medyczny 2017


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041