AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach


Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743


Na podstawie art. 26  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ) ogłasza  Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie:


Postępowanie nr KO/ŚZ/2/2017r  – Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,


Postępowanie nr KO/ŚZ/3/2017r – Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,


Postępowanie nr KO/ŚZ/4/2017r – Wykonywania badań diagnostycznych RTG.


Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia
01.04.2017 r. do dnia  31.03.2019 r.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl  lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 09:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 15.03.2017 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.


Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.


Otwórz/pobierz:

bad.labor.2017

badania rtg 2017

konsultacje medyczne 2017Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041