AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

KONKURS OFERT NR KO/ŚM/1/2017 na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych przez fizjoterapeutę


Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach


ogłasza konkurs ofert na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie:


udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych przez fizjoterapeutę.


Wymiar czasu pracy – połowa miesięcznego wymiaru czasu pracy.


Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia
1 lutego  2017 r. do dnia   31marca2018 r.


Szczegółowe informacje oraz Formularz ofertowy i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ogłoszenia o konkursach lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 19.01.2017r. do godz. 9:00

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.


Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO

WZÓR – umowa na świadczenia zdrowotne – Załącznik Nr 2 do SWKO 14


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041