AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na świadczenia medyczne – 2016

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm )
ogłasza KONKURS OFERT NR KO/ŚM/4/2016

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :
-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,
-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego
-udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .
-świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje oraz Formularz ofertowy i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ogłoszenia o konkursach lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 04.10.2016r. do godz. 9:00
Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

Załączniki:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWKO
UMOWA 1 – medycyna pracy – załacznik nr 3 do SWKO
WZÓR – umowa na świadczenia zdrowotne – Załącznik Nr 2 do SWKO
REGULAMIN pracy Komisji konkursowej

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041