AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), ogłasza Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie:

  • Postępowanie nr KO/ŚM/1/2016r – Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,
  • Postępowanie nr KO/ŚM/2/2016r – Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,
  • Postępowanie nr KO/ŚM/3/2016r – Wykonywania badań diagnostycznych RTG.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 23.03.2016 r. do godz. 09:00.
http://zol-glucholazy.pl/?p=568
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 23.03.2016 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.


Zarządzenie nr9 konkurs ofert 2016 ,
REGULAMIN-pracy-Komisji-konkursowej
konsultacje medyczne 2016
badania rtg 2016
bad.labor.2016


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041