AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne i usługi medyczne 16.03.2017r.


w postępowaniu prowadzonym w trybie „Konkursu Ofert” na:

KO/ŚM/2/2017r.  –   Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,

KO/ŚM/3/2017r. –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,

KO/ŚM/4/2017r. –    Wykonywania badań diagnostycznych RTG,

ZO 1/02/2017r.   –   zapytanie o cenę na transport medyczny.

dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Adres: ul. Parkowa 9,  48-340 Głuchołazy, REGON   010649626, NIP   753-19-74-827,

powołanej Zarządzeniem nr 4/2017 Dyrektora Zakładu dnia  28.02.2017 r. w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Rudnicki,

Członek – Władysława Wiewióra,

Sekretarz – Katarzyna Dec

I .Termin składania ofert – 15.03.2017r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert – odbyło się w dniu 15.03.2017r. do godz. 09:05 w siedzibie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.

Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzono protokół nr 1.

II. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach.

Wymagane warunki udziału w postępowaniach spełnia 9 oferentów.

III. Oferenci wykluczeni

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

IV. Oferty odrzucone

Odrzucono 0 ofert.

V. Najkorzystniejsza oferta

KO/ŚM/2/2017r. –    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych: ( złożono 2 ofert)

Wybrano ofertę:   SYNEVO Sp. z o.o. 04 – 137 Warszawa, ul Gdecka 3B.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta o najwyższej ocenie punktowej. W załączeniu tabela z sumaryczną wyceną badań..


Lp. Kryterium Oferent I – Synevo Sp. z o.o. Cena/pkt Oferent II – Korlab Laboratoria Medyczne Spółka z o.o.  spółka komandytowa Cena/pkt
1 Sumaryczna wartość  badań.  Brutto

192,6 zł     pkt 95

265,50 zł     pkt 68,92

2 Czas oczekiwania na wynik większości badań.

24h       1,25 pkt.

6h         5 pktRazem 96,25

 Razem 73, 92


 


 


KO/ŚM/3/2016r. –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych:  ( złożono 4 oferty)


z zakresu anestezjologii

–    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Wojciech Rębisz, 48 – 300 Nysa,    ul. Sudecka 32A.

z zakresu neurologii

–    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Maciej Owczarek, 48 – 300 Nysa,   ul. Gdańska 3/5.

 z zakresu psychiatrii

–    Lekarz psychiatra Renata Orłowska – Kałuża, 48 – 340 Głuchołazy,  ul. Świdnicka 18/2

z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii i okulistyki

–   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy,  ul. Skłodowskiej 16

Uzasadnienie wyboru

Oferenci złożyli po jednej ofercie na każdy zakres.

KO/ŚM/4/2017r.  –   Wykonywania badań diagnostycznych RTG ( złożono 1 ofertę)

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy,  ul. Skłodowskiej 16

Uzasadnienie wyboru

Złożono tylko 1 ofertę.

ZO 1/02/2017r.   –   zapytanie o cenę na transport medyczny. ( złożono 2 oferty )

Wybrano ofertę: Transport Sanitarny Sumisławski Mirosław Zjednoczenia 8/6, 48 – 300 Nysa

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta o najwyższej ocenie punktowej. W załączeniu tabele z sumaryczną wyceną kosztów.


Lp.

Kryterium

Oferent I – Transport Sanitarny Sumisławski MirosławCena/pkt

Oferent II – P.H.U.  SzczerbowskiAndrzej Szczerbowski

Cena/pkt


1

Cena zryczałtowana za wyjazd. Brutto

130zl          100 pkt

150 zł      pkt 86,67

2

Cena 1 kilometra transportu. Brutto

2,50 zł         100 pkt

3 zł       pkt 83,34

3

Każde rozpoczęte 30 min. Postoju w oczekiwaniu na pacjenta. Brutto

40 zł             100 pkt

50 zł     pkt 80Średnia ocena pkt 100

Średnia ocena pkt  83, 34Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041