AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych 2013

DYREKTOR

 Zakładu Opiekuńczo-LeczniczegoSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.217 )

 ogłasza  KONKURS OFERTZAKRES :


1.   KO/ŚM/1/2013r. –    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych.
2.   KO/ŚM/2/2013r.  –    Konkurs Ofert na wykonywania badań diagnostycznych RTG
3.   KO/ŚM/3/2013r. –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych.


Umowa będzie  zawarta na okres od 01.07.2013r.–30.06.2014r.


Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i napisem: „Konkurs  świadczenia zdrowotne realizowane na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.
Miejsce i termin złożenia oferty – 18.06.2013r. godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.06.2013r. o godz. 09.05.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.


Specyfikacje Konkursów Ofert można pobrać elektronicznie ze strony zamawiającego
www.zol-glucholazy.pl lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.


bad.labor.2013
badania rtg 2013
konsultacje medyczne 2013Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041